Financiëel verslag 2017

Staat van baten en lasten Stichting Centre Sante Yarie 2017.

 

Baten     Lasten  
beginsaldo 1-1-2017 6.032,59    inrichting en inventaris 520,00
giften en donaties 4.415,00   personele lasten - medische post 2.837,91
         
coll.Ontmoetingskerk 238,61   adm. & beheerskosten 220,10
         
      saldo 31-12-2017 7.108,19
         
Totaal  10.686,20   Totaal

10.686,20